Terms

Deze voorwaarden voor Gebruikers zijn voor het laatst aangepast op 1 mei 2019 Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, een Ervaring plaatst op of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als Gebruiker van de Website. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Artikel 1. Definities 1. Adverteerder: de professionele partij die haar diensten en portfolio aanbiedt op de Website. Gebruiker kan met Adverteerders in contact treden en zelfstandig overeenkomsten met hen sluiten. 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 3. Dienst: de Dienst die WebLab.nl aanbiedt aan haar Gebruikers, bestaande uit aanbieden van een platform waarop Gebruikers informatie (al dan niet afkomstig van Adverteerders) kunnen raadplegen, Ervaringen kunnen plaatsen en gebruik kunnen maken van het aanbod van WebLab.nl, bestaande uit een platform waarbinnen Gebruiker diverse functionaliteiten kan gebruiken. 4. Ervaring: de mening van Gebruikers van de Website over de op de Website staande Adverteerders uitgedrukt in tekst en/of cijfers. 5. Gebruiker: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met WebLab.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 6. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen WebLab.nl en Gebruiker, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal blad 1 05.19 onderdeel uitmaken. 7. WebLab.nl: WebLab.nl BV gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 50454382 handelend onder de naam WebLab.nl. 8. Website: de website van WebLab.nl, te raadplegen via www.theperfectwedding.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van WebLab.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Indien Gebruiker in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor WebLab.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door WebLab.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Gebruiker van het aanbod van WebLab.nl en het voldoen aan de daarbij door WebLab.nl gestelde voorwaarden. Aanbod kan bestaan uit het afnemen van een betaalde Dienst bij Weblab.nl, het enkel verschaffen van toegang tot de Website (en aanmaken account), het doen plaatsen van Ervaringen of het afnemen van losse producten en Diensten. 2. Indien Gebruiker het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WebLab.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Gebruiker de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Gebruiker onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft WebLab.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. 4. WebLab.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien WebLab.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. Artikel 4. Prijs & informatie 1. Alle op de Website en in andere van WebLab.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders weergegeven. Op de Website kan WebLab.nl ook aan blad 2 05.19 Adverteerders een aanbod doen, deze prijzen zijn veelal excl. btw. 2. Indien er voor bepaalde producten en/of Diensten bijkomende kosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. WebLab.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van WebLab.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 4. Doordat WebLab.nl veel informatie van derden, waaronder van Adverteerders, publiceert op de Website, moet Gebruiker begrijpen dat deze informatie afkomstig is van derden en niet van WebLab.nl. 5. WebLab.nl kan niet garanderen dat de in artikel 4.4 bedoelde informatie juist is en is in beginsel ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie. Gebruiker kan altijd conform het artikel aangaande klachten, contact opnemen met WebLab.nl, indien er klachten zijn over de door derden, waaronder Adverteerders, gepubliceerde content of bijvoorbeeld bij klachten over de werkwijze van deze derden. WebLab.nl zal in zo’n geval adequaat reageren. Artikel 5. Registratie 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Gebruiker zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 3. Gebruiker dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. WebLab.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker. 4. Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of WebLab.nl daarvan in kennis te stellen, zodat WebLab.nl gepaste maatregelen kan nemen. 5. Voor het enkel plaatsen van een Ervaring wordt Gebruiker altijd gevraagd een e-mailadres te verstrekken. Het e-mailadres wordt gebruikt ter verificatie na het plaatsen van een Ervaring, zodat Gebruiker het plaatsen van de Ervaring kan bevestigen. Voor het plaatsen van een Ervaring kunnen andere gebruikersnamen en e-mailadressen gebruikt worden dan de gegevens zoals deze zijn opgegeven ten tijde van de accountregistratie. 6. In de Ervaring wordt de naam weergegeven die Gebruiker heeft ingevoerd, derhalve dient Gebruiker zelf te beoordelen of hij daarvoor zijn accountnaam wil gebruiken of een andere (scherm)naam. Artikel 6. Gebruik website 1. Als Dienst kan Gebruiker via zijn account diverse tools, functionaliteiten etc. blad 3 05.19 gebruiken. Er kan sprake zijn betaalde en niet betaalde functionaliteiten. Dit kan afgenomen worden voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. De duur en de prijs wordt tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst vermeld. 2. De Diensten (zoals tools) die WebLab.nl aanbiedt, worden naar beste kunnen aangeboden, maar er kan geen garantie gegeven worden over eventuele resultaten die een Gebruiker wenst te behalen. 3. Zoals reeds bepaald in artikel 4, bieden derden, zoals Adverteerders diensten en informatie aan op de Website. WebLab.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en dienstverlening door deze Adverteerders, indien Gebruiker met deze Adverteerders bijvoorbeeld in contact treedt of een overeenkomst sluit. 4. Doordat WebLab.nl in voorgenoemd geval slechts een faciliterende rol speelt, kan WebLab.nl niet garanderen dat de Adverteerders hun werkzaamheden naar juistheid uitvoeren of de beoogde kwaliteit garanderen als is aangegeven in hun aanbod. WebLab.nl spant zich wel in om de kwaliteit van de Adverteerders en hun aanbod te waarborgen. Adverteerders worden ook aan bepaalde voorwaarden gebonden. 5. Gebruiker vrijwaart WebLab.nl voor alle vorderingen van derden die verband houdt met een gesloten overeenkomst met Adverteerder. 6. WebLab.nl doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de Dienst en/of Website. 7. WebLab.nl onderhoudt de Website actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. 8. WebLab.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Website aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist WebLab.nl zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert. Artikel 7. Uitvoering dienst 1. Direct na totstandkoming van de Overeenkomst stelt Weblab.nl. conform artikel 5 aan Gebruiker een account ter beschikking. 2. Gebruiker kan direct gebruik maken van alle functionaliteiten en Diensten die op de Website beschikbaar zijn, indien deze binnen de Overeenkomst vallen. Artikel 8. Uitvoering losse aankopen (producten) 1. Indien Gebruiker een los product afneemt, wordt dit zo spoedig mogelijk na de totstandkoming verzonden naar het door Gebruiker aangegeven adres. Indien geen levertermijn is vermeld, of is overeengekomen, zal een product altijd binnen 30 dagen geleverd worden. 2. WebLab.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. 4. Indien WebLab.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Gebruiker daarvan in kennis. Gebruiker kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden. 5. WebLab.nl raadt Gebruiker aan de geleverde producten te inspecteren en de blad 4 05.19 daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Gebruiker. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Gebruiker. Als Gebruiker besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 7. WebLab.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Gebruiker is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 8. Indien er sprake is van digitale producten niet op drager of Diensten die los worden aangeboden al dan niet door derden, zoals cursusmateriaal etc. zal het bestelde direct verzonden worden naar het door Gebruiker opgegeven emailadres en/of beschikbaar worden via zijn of haar account. Artikel 9. Herroepingsrecht bij producten 1. Gebruiker kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Gebruiker, of een vooraf door Gebruiker aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: ● als Gebruiker in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. WebLab.nl mag, mits hij Gebruiker hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. ● als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; ● bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 3. Gebruiker kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. WebLab.nl mag Gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Artikel 10. Verplichtingen van Gebruiker tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedoelde bedenktijd zal Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Gebruiker het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. Gebruiker is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die blad 5 05.19 het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Artikel 11. Uitoefening van het herroepingsrecht door Gebruiker en kosten daarvan 1. Als Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan WebLab.nl. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Gebruiker het product terug (bij een aankoop product), of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) WebLab.nl. Dit hoeft niet als WebLab.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. Gebruiker heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. Gebruiker zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door WebLab.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Gebruiker. 5. Gebruiker draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 6. Indien Gebruiker herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om de verrichting van de Dienst te starten is Gebruiker WebLab.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door WebLab.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 7. Als Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Artikel 12. Verplichtingen van WebLab.nl bij herroeping 1. Als WebLab.nl de melding van herroeping door Gebruiker op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. WebLab.nl vergoedt alle betalingen van Gebruiker, inclusief eventuele leveringskosten door WebLab.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Gebruiker hem de herroeping meldt. Tenzij WebLab.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Gebruiker aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. WebLab.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Gebruiker heeft gebruikt, tenzij Gebruiker instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Gebruiker. 4. Als Gebruiker heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft WebLab.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. blad 6 05.19 Artikel 13. Uitsluiting herroepingsrecht WebLab.nl sluit de volgende producten en Diensten uit van het herroepingsrecht: 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de Dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Gebruiker; en b. Gebruiker heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra WebLab.nl de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 3. Volgens specificaties van Gebruiker vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Gebruiker, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 4. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 5. De levering van digitale inhoud (ook cursus en trainingsmateriaal) anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Gebruiker; en b. Gebruiker heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. Artikel 14. Betaling 1. Gebruiker dient betalingen aan WebLab.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. WebLab.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Gebruiker een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. Indien er sprake is van betaling voor een (doorlopende) Dienst, vindt betaling vooraf plaats, voor een periode zoals is overeengekomen. 2. Indien Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de WebLab.nl is gewezen op de te late betaling en WebLab.nl Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is WebLab.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. WebLab.nl kan ten voordele van Gebruiker afwijken van genoemde bedragen en percentages. Artikel 15. Duur en beëindiging Dienst 1. De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst de Dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. 2. Gebruiker kan op ieder moment de Overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. 3. WebLab.nl kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker achttien maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat bij WebLab.nl bekend is. blad 7 05.19 4. Indien een Overeenkomst wordt opgezegd voor een Dienst waarbij Gebruiker reeds vooruit heeft betaald, ontvangt Gebruiker naar rato een bedrag terug. Artikel 16. Plaatsen Ervaring Voor het plaatsen van Ervaringen gelden de volgende regels, tips en voorbeelden zijn te vinden op deze pagina. 1. Middels het classificatiesysteem beoordeelt Gebruiker een bedrijf of Adverteerder. Daarnaast dient er een onderbouwing van in ieder geval 120 tekens gegeven te worden. 2. Het kopiëren van teksten of gedeelten van andere sites en/of personen is niet toegestaan. 3. De inhoud & afzender van een ervaring moet betrouwbaar zijn. Ervaringen die handelen over gebeurtenissen die plaatsvonden in een ver verleden worden niet geplaatst. 4. Het is niet toegestaan om ervaringen te plaatsen: ○ waarbij een bedrijf beschuldigd wordt van strafbare feiten; ○ met een commercieel karakter; ○ met racistische, xenofobe, grove, beledigende, smadelijke en lasterlijke taal; ○ die discriminerende, haat zaaiende en andere niet genoemde strafbare uitingen bevatten; ○ met scheldwoorden; ○ met taalgebruik dat de intellectuele eigendomsrechten van derden kan schaden (zoals het vermelden van een merk, auteursrechtelijk beschermde teksten etc.) refererend gebruik mag uiteraard wel; ○ met daarin persoonsgegevens waaronder, maar niet beperkt tot adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen etc., waaronder namen van andere mensen (bekende personen inbegrepen); ○ waarin andere bedrijven onnodig worden afgekraakt. Uiteraard is een onderbouwde mening toegestaan; ○ met seksuele inhoudt; ○ met links naar en berichten over illegale sites en software of cracks, serienummers, pornografie en/of ander aanstootgevend of verboden materiaal, maar ook naar sites waarop downloads worden aangeboden van auteursrechtelijk beschermd materiaal; ○ als wraak; ○ onleesbaar taalgebruik; ○ die in strijd zijn met wetgeving, regelgeving en/of goede zeden; ○ die niet door direct betrokkenen (te weten het bruidspaar) zelf zijn geplaatst. 5. Indien het vermoeden bestaat dat Gebruiker zich voordoet als een ander persoon/Gebruiker, is WebLab.nl gerechtigd de ervaring niet te plaatsen. 6. Het is niet toegestaan om als Gebruiker op andere ervaringen te reageren. Het toestaan van reacties op andere Ervaringen biedt de mogelijkheid tot discussie en zorgt ervoor dat elke nieuwe reactie t.b.v. de discussie als Ervaring, derhalve kan er niet gereageerd worden. Indien een Adverteerder wil reageren op een Ervaring, is dat mogelijk via zijn eigen account. 7. Indien WebLab.nl constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag WebLab.nl zonder reden Ervaringen verwijderen. 8. Indien naar het oordeel van WebLab.nl hinder, schade of een ander gevaar blad 8 05.19 ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WebLab.nl of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is WebLab.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. In het bijzonder is WebLab.nl gerechtigd Ervaringen naar eigen inzicht aan te passen. 9. WebLab.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Daarnaast is WebLab.nl gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat er sprake is van inbreuk op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens. 10. WebLab.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart WebLab.nl van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie. Artikel 17. Aansprakelijkheid 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van WebLab.nl beperkt tot het bedrag dat Gebruiker heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis. 2. Weblab.nl is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij WebLab.nl meldt. 4. In geval van overmacht is WebLab.nl nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming. 5. Gebruiker begrijpt dat WebLab.nl slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst die Gebruiker sluit met een Adverteerder. 6. WebLab.nl is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst die Gebruiker uiteindelijk sluit met een via de Website in contact gekomen Adverteerder. Gebruiker is ook niet verantwoordelijk voor de overeenkomst welke eventueel direct via de Website wordt gesloten. 7. Weblab.nl bevat eventueel links naar websites van derden. WebLab.nl staat niet in voor de juiste werking van deze links. Weblab.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites. Artikel 18. Intellectueel eigendom Website en Ervaringen 1. De Dienst, de Website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website (en andere websites en uitingen van WebLab.nl) is het intellectueel eigendom van WebLab.nl of van diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan worden zonder aparte schriftelijke toestemming van WebLab.nl, behalve in de gevallen waarin dat blad 9 05.19 wettelijk is toegestaan. Informatie die Adverteerders en andere derden op de Website publiceren is het intellectueel eigendom van deze derden of haar toeleveranciers. 2. Informatie die Gebruiker publiceert of opslaat via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker (of van diens toeleveranciers). Weblab.nl verkrijgt echter wel een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst en dus te publiceren op de Website. 3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid geldt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Gebruiker verleent dus voor elk geplaatst bericht een eeuwig durende niet-exclusieve licentie. Gebruiker begrijpt dat Ervaringen derhalve ook aangepast en/of verwijderd mogen worden door WebLab.nl en dat daarnaast de teksten ook gevonden kunnen worden via zoekmachines. Inhoudelijk zal de strekking en mening niet aangepast worden, het zal enkel gaan om aanpassingen die de taal en leesbaarheid ten goede komen. 4. Weblab.nl kan Ervaringen en teksten weigeren. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Weblab.nl besluiten tot aanpassing of verwijdering. 5. Gebruiker verklaart dat Ervaringen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat hij, indien hij wel materiaal van derden plaatst, hiervoor toestemming heeft gekregen. 6. Het is na plaatsing van een Ervaring niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen. Het is enkel toegestaan een naam (gebruikersnaam) te laten verwijderen, conform privacywetgeving, echter de Ervaring zal gepubliceerd blijven. Indien er zwaarwegende redenen voor verwijdering zijn, is het wel mogelijk om verwijdering aan te vragen. 7. Indien Weblab.nl constateert dat Ervaringen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Weblab.nl gemachtigd om op eigen naam of namens Gebruiker hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor rekening Weblab.nl, maar Gebruiker dient zo nodig medewerking hieraan te verlenen. Artikel 19. Klachtenprocedure 1. Indien Gebruiker een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van WebLab.nl, dan kan hij bij WebLab.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 2. WebLab.nl geeft Gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal WebLab.nl binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Gebruiker. 3. Gebruiker kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLan guage 4. Indien Gebruiker een klacht heeft over de dienstverlening van een via Weblab.nl gevonden Adverteerder, kan Gebruiker deze klacht indienen via de contactgegevens zoals op de Website en onderaan deze Voorwaarden zijn vermeld. WebLab.nl zal zo spoedig mogelijk reageren en indien nodig direct adequaat maatregelen nemen. blad 10 05.19 5. Indien Gebruiker een klacht heeft over een Ervaring, geldt 19.4 onverminderd. Artikel 20. Persoonsgegevens 1. WebLab.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. 2. Indien Gebruiker in contact treedt met een Adverteerder, verstrekt Gebruiker persoonsgegevens aan die Adverteerder en derhalve niet aan Weblab.nl. Weblab.nl heeft geen invloed op hoe Adverteerders met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze Adverteerders op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan. 3. Weblab.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Weblab.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Artikel 21. Slotbepalingen 1. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar WebLab.nl gevestigd is. 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 5. WebLab.nl mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen. 6. WebLab.nl zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen. 7. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 8. WebLab.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de Website en de Diensten of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. blad 11 05.19 Contactgegevens Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. WebLab.nl BV t.a.v. ThePerfectWedding.nl Goudsesingel 166 3011KD, Rotterdam 010 - 49 77 999 [email protected] KvK 63217090 BTW NL855141633B01 blad 12 05.19 Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen* - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] - [Naam consumenten(en)] - [Adres consument(en)] - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is